حقایق, دروغ ها و مستند کودتای ٥٣

اثری ساخته سازندگان مستند تلویزیونی «پایان امپراتوری: ایران» (١٩٨٥)

%d bloggers like this: